Program stypendialny m.st. Warszawy

Miasto stołeczne Warszawa właśnie uruchomiło pierwszą edycję programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantów uczelni warszawskich. Liczymy na zainteresowanie doktorantów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego udziałem w programie i realizacją projektów badawczych związanych z szeroko pojętym rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem miasta.

Termin zgłaszania wniosków stypendialnych to 30 czerwca br.

Program stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów ma służyć włączaniu młodych naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta oraz wspieraniu przepływu wiedzy między Urzędem i sektorem nauki. Stypendia przyznawane będą na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu. Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania oraz uwzględnienie kontekstu lokalnego. Jednym z wymogów formalnych jest uzyskanie opinii promotora pracy doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego.

Kwota miesięczna stypendium to 2500 zł, czas trwania stypendium zależny od długości trwania projektu badawczego - maksymalnie do 12 miesięcy, co daje łącznie maksymalną kwotę stypendium - 30.000 zł.

Nabór do programu będzie prowadzony rokrocznie, za każdym razem wskazywane będą obszary, w których miasto poszukuje odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. W tym roku obszary te obejmują:

* zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy,
* zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie m.st. Warszawy,
* warszawscy seniorzy – aktywność a proces starzenia i dialog międzypokoleniowy na przykładzie działań i programów CAM Nowolipie,
* rola m.st. Warszawy w usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej,
* żywienie dzieci w placówce oświatowej,
* edukacja zdrowotna młodzieży,
* aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy,
* migracja i integracja: postawy mieszkańców Warszawy względem cudzoziemców/imigrantów; poczucie tożsamości warszawiaka/warszawianki wśród cudzoziemców,
* budżet obywatelski,
* zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego,
* planowanie przestrzenne –  miasto zdrowe, zwarte i policentryczne,
* przestrzenie publiczne – typologia, rozwój, działania stymulujące tworzenie centrów lokalnych,
* innowacje w obszarze projektowania urbanistycznego i architektonicznego,
* crowdfunding jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
* dzielnica innowacji,
* modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta.


Na stronie www.um.warszawa.pl/sdd znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz wzory dokumentów do pobrania.

Szczegółowych informacji udziela p. Eliza Bandera -
mail: ebandera@um.warszawa.pl
tel. (22) 443 01 76.