Postawy wobec religii przedsiębiorców a percepcja rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Etos polskiego przedsiębiorcy

Zespół badawczy Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Sławomira H. Zaręby zrealizował badanie na reprezentacyjnej próbie przedsiębiorców (n = 1002 respondentów zróżnicowanych pod względem wieku, płci, wykształcenia, wielkości podmiotu, branży, miejsca ulokowania przedsiębiorstwa). Zastosowano warstwowo-losowy schemat doboru próby oraz system wag RAKE dla dopasowania poststratyfikacyjnego.  Okazuje się, że praca jako wartość ogólnospołeczna i dostarczająca jej motywów aksjologia to czynniki kształtujące tradycyjny etos przedsiębiorcy. Wydaje się, iż w społecznej świadomości określony konsensus etosu pracy jest fundamentalnym wyznacznikiem zawodu. Pytaniem zasadniczym badania, była odpowiedź na pytanie, czy polscy przedsiębiorcy są kategorią społeczną, która posiada specyficzny dla siebie etos pracy. Zestawiając cechy przypisywane pracy z deklaracjami respondentów otrzymujemy socjologiczny obraz cech konwergentnych, dowodzący realnego oddziaływania wzorca na codzienną pracę, a bardziej na przekonania o celu bycia przedsiębiorcą.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach