Opinia o programie studiów na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii UKSW

Poniżej przedstawiamy pozytywną opinię dla programu studiów na kierunku Praca socjalna, która została wydana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej:

   "Przedłożony do zaopiniowania program kierunku - Praca socjalna w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW odpowiada aktualnym trendom w pomocy i integracji społecznej oraz jest dostosowany do aktualnych potrzeb społecznych. Zaproponowany program jest spójny pod względem treści, bogaty w istotne zagadnienia społeczne oraz ma charakter interdyscyplinarny. 

     Obejmuje swym zakresem główne kwestie społeczne oraz aktualne dylematy, w rozwiązywaniu których nasze Centrum uczestniczy na co dzień. Zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć oraz stosowane metody dydaktyczne tworzą spójną całość. Warto też podczas realizacji programu poszerzyć re informacje z zakresu ujętych w nim zagadnień, które odnoszą się do projektów i programów finansowanych ze środków zwenętrznych, w tym pochodzących z UE.

   Reasumując - przedstawiony program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie zakładanych celów i efektów kształcenia oraz uzyskanie zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta. Dzięki czemu studenci, po ukończeniu kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW w Warszawie będą profesjonalnie przygotowani do realizacji zadań w obszarze pracy socjalnej".

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej   

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach