Kierunek SOCJOLOGIA

Instytut Socjologii prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trybie stacjonarnym. 

Kierunek Socjologia prowadzony jest na I, II oraz III stopniu (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).

Studia stacjonarne na kierunku socjologia obejmują pierwszy, drugi oraz trzeci stopień kształcenia akademickiego. Studenci kierunku socjologa posiadają wszechstronną wiedzę socjologiczną, która pozwala wykorzystać zawód socjologa na wielu stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, jako dziennikarz, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów), resocjalizacji, ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w komercyjnych ośrodkach marketingowych, negocjator, specjalista w zakresie Public Relations oraz Human Resources, konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych czy też animator kulturalny, podejmując prace badawcze o charakterze naukowym. Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych specjalistycznych programów komputerowych oraz zdobycie umiejętności praktycznego korzystania z nich.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata oraz magistra na kierunku Socjologia. Student uzyskuje przygotowanie teoretyczne do pracy badawczej i analitycznej o charakterze naukowym oraz na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jak np: przedsiębiorstwa, samorządy, administracja rządowa, urzędy statystyczne itp.

Absolwent Socjologii

Studenci uzyskują wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości. Służy temu odpowiednio przygotowany program dydaktyczny oraz preferowana integralna wizja człowieka. Studenci Socjologii zdobywają wszechstronną wiedzę tak, by byli w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy:

  • w przedsiębiorstwach;
  • samorządach lokalnych;
  • administracji państwowej;
  • trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych;
  • jako dziennikarz;
  • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie;
  • przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów);
  • resocjalizacji;
  • ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej;
  • konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie przez studenta Instytutu Socjologii UKSW teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych i kursy praktycznego wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych (zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych).