Regulamin

Regulamin Instytutu Socjologii UKSW do pobrania

REGULAMIN INSTYTUTU SOCJOLOGII

Rozdział 1.

§1.

Postanowienia ogólne

1. Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej UKSW.

2. Nadzór ogólny nad działalnością Instytutu sprawują Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW zwana dalej WNHiS. 

3. Podstawy organizacji wewnętrznej Instytutu określa statut UKSW i niniejszy Regulamin.

4. Instytut Socjologii, zwany dalej ?Instytutem?, organizuje i prowadzi działalność naukową w zakresie socjologii, pracy socjalnej, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu oraz dydaktyczną w zakresie studiów wyższych na kierunkach socjologia, praca socjalna, ekonomia, na studiach doktoranckich w zakresie socjologii, a także w zakresie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.

Rozdział 2.

Skład Rady Instytutu

§2.

Organami instytutu są Rada Instytutu i Dyrektor Instytutu.

§3.

Uchwały  prawne Rady Instytutu i Dyrektora wiążą wszystkich pracowników Instytutu.

§4.

Dyrektorem Instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo zajmujący stanowisko profesora nadzwyczajnego nie posiadający aktualnych uprawnień emerytalnych.

§5.

Zastępcą Dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie,  jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

§6.

W skład Rady Instytutu, zwanej dalej ?Radą?, wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy dla których Instytut jest podstawowym miejscem wykonywania pracy posiadający: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dyrektor Instytutu, zastępca lub zastępcy dyrektora Instytutu, sekretarz Instytutu, trzech przedstawicieli studentów reprezentujących trzy kierunki studiów stacjonarnych (socjologia, ekonomia i praca socjalna), jeden przedstawiciel doktorantów, jeden przedstawiciel administracji a także  nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego profesora, i stopnia naukowego doktora habilitowanego.

§7.

Dyrektor powierza jednemu z członków Rady funkcję sekretarza Instytutu.

§8.

Dyrektor Instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.

§9.

Dyrektor Instytutu kieruje jego działalnością. Dyrektor może wydawać zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Instytutu.

Rozdział 3.

Wybory Dyrektora Instytutu i jego zastępców

§10.

Dyrektora Instytutu i jego zastępców wybiera na okres kadencji władz dziekańskich Rada Instytutu. Wyboru dokonuje Rada Instytutu większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji władz dziekańskich.

Rozdział 4.

Tryb pracy Rady

§11.

Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie korespondencyjnym.

§12.

Dyrektor Instytutu zwołuje nie więcej niż 8 posiedzeń zwyczajnych w roku, a posiedzenia nadzwyczajne w szczególnie uzasadnionych przypadkach; ograniczenie to nie dotyczy posiedzeń zwoływanych na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady.

§13.

Porządek zwyczajnego posiedzenia wraz z projektami uchwał Rady jest przedstawiany członkom Rady co najmniej 2 dni przed dniem posiedzeniem.

§14.

W przypadku podejmowania uchwał w trybie korespondencyjnym dyrektor Instytutu wyznacza termin do zajęcia stanowiska, nie krótszy niż 5 dni od dnia doręczenia  uchwały, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach jeden dzień.

§15.

Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie korespondencyjnym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono sprzeciwu   do projektu tj. gdy  zwykła większość członków Rady opowiedziała się za przyjęciem uchwały

§16.

Członkowie Rady otrzymują protokół z posiedzeń Rady zawierający, wykaz uchwał podjętych przez Radę, w tym uchwał podjętych w trybie korespondencyjnym.

§17.

Rada lub Dyrektor Instytutu mogą tworzyć komisje lub grupy robocze przygotowujące propozycje uchwał Rady lub zarządzeń i decyzji Dyrektora Instytutu.

§18.

Rada lub Dyrektor Instytutu mogą zaprosić na posiedzenie Rady osoby niebędące członkami Rady.

§19.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania, pracownicy Instytutu niebędący członkami Rady.

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu UKSW.

2.      Regulamin Instytutu Socjologii zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia na podstawie uchwały Rady WNHiS podjętej na wniosek Rady Instytutu.