Specjalności na kierunku socjologia

Programy Specjalności

 
Absolwent Socjologii uzyskuje wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości.  Służy temu odpowiednio przygotowany program dydaktyczny oraz preferowana integralna wizja człowieka. Student Socjologii zdobywa wszechstronną wiedzę tak, by był w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych, jako dziennikarz, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów), resocjalizacji, ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych czy też, podejmując prace badawcze o charakterze naukowym. Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie przez  studenta Socjologii UKSW teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych i kursy praktycznego wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych (zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych).
 
W ramach Instytutu Socjologii UKSW prowadzone są zajęcia na pięciu specjalizacjach: 
 
=> Socjologia ekonomiczno-menedżerska, której celem jest przygotowanie studentów do zajmowania stanowisk merytorycznych związanych z organizowaniem i kierowaniem w organizacjach biznesowych (produkcyjnych, usługowych, handlowych) i non-profit (administracji rządowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych). Absolwenci specjalizacji otrzymuję wiedzę w zakresie: identyfikowania szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji, silnych i słabych stron w zakresie działalności własnej, zarządzania strategicznego i operacyjnego, prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji biznesowych i administracyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi. Potrzeba uruchomienia specjalizacji socjologia ekonomiczno-menedżerska wynika z prowadzonych w Instytucie Socjologii UKSW badań rynku pracy oraz badań losów absolwentów UKSW.

=> Socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego, pod kierownictwem dra hab. Piotra Zawady, której celem jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zagadnień społeczeństwa obywatelskiego, socjologii i psychologii zarządzania, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci uzyskają przygotowanie w zakresie pisania wniosków grantowych, kształtowania postawy lidera i animatora. Kurs kształcenia w zakresie opisywanej specjalności obejmuje takie przedmioty jak: Socjologia zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi czy Socjologię społeczności lokalnych. 
 
=> Socjologia komunikacji międzykulturowej, pod kierownictwem dra hab. Rafała Wiśniewskiego. Absolwenci będą wykorzystywali nabyte kompetencje w przestrzeni międzykulturowej zarówno w życiu codziennym, jak i na rynku pracy. Zdobyta wiedza ułatwi im poruszanie się wśród niemal wszystkich typów organizacji, m.in. komercyjnych (globalnych organizacji transnarodowych), instytucji administracji państwowych (np. lokalnych) oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą (np. dla uchodźców). Kursant jest odpowiednim kandydatem do pracy w nowoczesnych strukturach Unii Europejskiej. Wszechstronna wiedza i umiejętność działania w różnych kontekstach społeczno-kulturowych powinna być atutem również dla pracodawców z krajów pozaeuropejskich. Dzięki znajomości różnorodnych kontekstów kulturowych absolwent może stać się rozjemcą i mediatorem konfliktów międzynarodowych. Poznanie ?obcości? pozwala obalać funkcjonujące stereotypy oraz redukować niepewność, co przekłada się na wzajemne porozumienie oraz lepszą i pełniejszą współpracę. 
 
=> Socjologia relacji interpersonalnych pod kierownictwem dr Anny Linek, której celem jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, w których główny nacisk kładzie się na budowanie relacji międzyludzkich. Studenci uzyskają przygotowanie do pracy w poradnictwie, w instytucjach pomocy i opieki społecznej, w ośrodkach szkoleniowych, działach personalnych, także jako negocjatorzy i mediatorzy. Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu socjologii oraz budowania relacji interpersonalnych (w tym rodzinnych), a także czynników, które je kształtują. W ramach specjalizacji zdobędą również wiedzę z zakresu socjologii i psychologii rodziny, prawa rodzinnego i poradnictwa. Zajęcia prowadzone w ramach powyższej specjalizacji obejmują takie dziedziny tematyczne jak: Socjologię młodzieży, Komunikację interpersonalną, Metody i techniki negocjacji, Mediacje, Polskie prawo rodzinne. 
 
=> Badania opinii publicznej, polityki i rynku, pod kierownictwem ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zaręby, której celem jest przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji badań społecznych. Absolwent specjalizacji otrzymuję wiedzę w zakresie projektowania badań jakościowych i ilościowych, dysponuje umiejętnościami korzystania z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwenci zostają przygotowani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się badaniami marketingowymi, agencjach reklamy, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach konsultingowych, domach mediowych, działach kadr przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, w samorządach lokalnych i administracji państwowej. W ramach niniejszej specjalizacji wykładane są m.in.: Socjologia rynku, Socjologia badania opinii publicznej czy też Społeczne i marketingowe metody badań jakościowych. 
 
Kierunek Socjologia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW daje studentowi wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom.  Służy temu odpowiednio przygotowany program dydaktyczny i zaplecze materialne. 
 
Program dydaktyczny stanowi spójną całość chociaż składa się z przedmiotów kształcenia podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego.
 
W ramach pierwszego działu absolwent poszerza swoją wiedzę humanistyczną, wyniesioną ze szkoły średniej lub której zdobycie pośrednio czy bezpośrednio ma odniesienie do kierunku studiów ? socjologii. Student osiąga to poprzez: pogłębienie wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy z zakresu historii Polski, poznanie głównych kierunków myśli filozoficznej, studium logiki, ogólnej metodologii nauk, zdobycie podstaw wiedzy z zakresu ekonomii i psychologii.
 
W programie kształcenia socjologicznego Kierunek przywiązuje wielką wagę do znajomości języków obcych. I chociaż formalnie wymagana jest znajomość tylko jednego języka obcego, to jednak studenci mają możliwość uczestnictwa w dwóch, a nawet trzech lektoratach. Preferowanym językiem jest język angielski.
 
Poszerzona i skonsolidowana w ten sposób wiedza stanowi bazę studium podstawowego i kierunkowego z zakresu socjologii. Student zdobywa wszechstronną wiedzę socjologiczną tak, by był w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów), resocjalizacji..., czy też podejmując prace badawcze o charakterze naukowym. Temu ostatniemu służy  przyswojenie sobie przez studenta socjologii UKSW teoretycznych modeli i socjologicznych metod badawczych oraz zdobycie umiejętności praktycznego korzystania z nich. Tę zaś umiejętność nabywają studenci na seminariach z zakresu różnych dziedzin socjologicznych.
 
Podstawowa wiedza kierunkowa jest poszerzana przez studenta w ramach przedmiotów uzupełniających. Są nimi ?socjologie? różnych dziedzin życia: religii, rodziny, polityki, organizacji, pracy... 
 
Przedmioty właściwe dla UKSW (Katolicka Nauka Społeczna, Stosunki państwo ? kościół, Prawa człowieka i inne) są nawiązaniem do tradycji uczelni i osoby jej Patrona, jednak bez narzucania studentowi jakiegokolwiek światopoglądu lub określonej ideologii.
 
Wreszcie, należy dodać, że w Instytucie Socjologii UKSW pielęgnowana jest atmosfera przyjaźni i szacunku do innych ludzi oraz promowana jest humanistyczna wizja człowieka. Dokonuje się to nie tyle w ramach prezentowania określonych doktryn, ile raczej na kanwie tolerancji,  poszanowania człowieka oraz pozytywnych postaw względem innych.
 
Po spełnieniu wszystkich warunków, wymaganych przez ustawę o szkolnictwie wyższym, student otrzymuje stopień magistra socjologii. 
 
W celu wyjścia naprzeciw różnym zainteresowaniom studentów program oferuje tak zwane ścieżki specjalizacji magisterskiej. W ramach tej oferty student wybiera interesujące go przedmioty, tak by zaspokoić swoje zainteresowania oraz poszerzyć swoją wiedzę zgodnie z przewidywanym popytem rynku pracy.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach