+ O projekcie

 

Dnia 18 grudnia 2017 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW rusza pierwsza edycja rekrutacji uczestników projektu ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?.
Zapraszamy studentów drugiego i trzeciego roku Ekonomii studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do udziału.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 70 studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie poprzez odbycie 360 godzin staży u pracodawców w okresie od 01.11.2017 do 31.09.2019 r.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER, ponieważ wpłynie pozytywnie na kształtowanie kompetencji lub kwalifikacji wśród studentów UKSW oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy w branży ekonomicznej w perspektywie strategii "Europa 2020", zdefiniowanych w ?Analizie kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy? oraz Badaniach ?Bilans Kapitału Ludzkiego?.

Uczestnictwo w stażach pozwoli studentom stać się dużo bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, kontynuować edukację, znaleźć zatrudnienie lub otworzyć własną działalność po zakończeniu kształcenia.

Cele szczegółowe projektu:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu zgodnego z potrzebami pracodawców i predyspozycjami stażystów,
  • nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy oraz zdobycie doświadczenia w środowisku pracy, zwiększające szanse UP na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu studiów,
  • wzrost wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym kultury organizacyjnej, procesów i stosowanych procedur co pozwoli UP na adaptację w profesjonalnym środowisku pracy,
  • rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i analitycznych oczekiwanych przez pracodawców, takie jak: współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, dobra organizacja pracy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez UP.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach