+ Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i organizacji staży studenckich
w ramach projektu
?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?


§ 1. Słowniczek

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
   1) UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, publiczna szkoła wyższa, Kierujący na staż.
    2) ?Staż? ? osobiste wykonywanie zadań przez studenta/kę określonych w programie stażu. Staż trwa do 16 tygodni. Program stażu przewiduje realizację 360 godz. roboczych zadań stażowych, w tym nie mniej niż 20 godz. roboczych tygodniowo. Staż jest formą praktycznego zdobycia wiedzy przez studentów/ki. Program stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku Ekonomia.
   3) ?Stażysta/ka? ? student/ka, który/która ukończył/ła co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na kierunku Ekonomia, który/a przeszedł/ła pomyślnie proces rekrutacyjny na staż w ramach projektu.
    4) ?Miejsce odbywania stażu? ? firmy prywatne, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe działające w branżach zgodnych z profilem kształcenia stażystów.
   5) Realizator Projektu ? Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (WNHiS).
   6) Projekt ? ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?.


§ 2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin dotyczy staży dla studentów/ek drugiego i trzeciego roku, tj. ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w ramach realizacji projektu: ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW? nr POWR.03.01.00-00-S106/17.
2. Staże są odpłatne.
3. Uczestnictwo w stażu nie zwalnia Stażysty/ki z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych.
4. Staż realizowany przez studenta w ramach projektu ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW? nie może zostać zaliczony jako praktyka zawodowa w ramach podstawowego programu kształcenia.


§ 3. Zasady rekrutacji


1. Rekrutacja do udziału w Projekcie ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW? prowadzona będzie przez Realizatora projektu i odbywać się będzie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w ramach pięciu edycji zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu przyjętym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
3. Informacja o naborze zostanie udostępniona na stronie internetowej projektu, stronie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, wysłana drogą elektroniczną do studentów spełniających warunki kwalifikacyjne do Projektu, a także na tablicach informacyjnych i plakatach na terenie kampusu przy ulicy Wóycickiego.
4. Wsparciem zostanie objętych 70 studentów 2 i 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia.
5. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie działań promocyjnych:
  1) Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Realizatora Projektu;
  2) Spotkania otwarte prowadzone w grupie studentów WNHiS spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie;
 3) Wiadomości e-mailowe rozesłane do grupy studentów WNHiS spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.
6. Nabór do Projektu wymaga złożenia w Biurze Projektu następujących dokumentów rekrutacyjnych:
  1) Formularz zgłoszeniowy udziału w Projekcie ? Załącznik nr 1;
  2) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu ? Załącznik nr 2;
  3) Deklaracja uczestnictwa w projekcie ? Załącznik nr 3;
  4) Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ? Załącznik nr 4;
  5) Informacje o uczestniku projektu? Załącznik nr 5;
 6) Zakres danych osobowych uczestników/czek do zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych ? Załącznik nr 6;
   7) Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów punktowanych w rekrutacji.
7. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można dokonać poprzez dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu w okresie trwania rekrutacji lub ogłoszonej rekrutacji uzupełniającej. Dokumentacja może zostać dostarczona osobiście lub pocztą.
8. Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną zweryfikowane w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.
9. Kwalifikacja kandydata zostanie dokonana poprzez ocenę formalną aplikacji, która polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów oraz ocenie spełnienia kryteriów dostępu, tj.:
  1) Aktualny wpis na listę studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW na kierunku Ekonomia na 2 i 3 roku studiów I stopnia;
   2) Brak realizacji stażu w ramach w/w projektu (zgłoszenie po raz drugi).
Po spełnieniu warunków formalnych Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji aplikacji pod względem następujących kryteriów:
   1) Średnia z ocen w poprzednim semestrze ? max 30 pkt.
(liczba punktów = średnia * 30/5);
   2) Osoba nieaktywna zawodowo ? 30 pkt.;
   3) Student korzystający z pomocy socjalnej na UKSW ? 10 pkt.;
   4) Osoba wykazująca aktywność naukową, organizacyjną, wolontariusz ? 10 pkt.;
   5) Osoba zamieszkałą na wsi ? 10 pkt.;
   6) Osoba niepełnosprawna ? 10 pkt.
Kandydat powinien dołączyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych kryteriów.
10. Jeżeli kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, o kwalifikacji decydować będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
11. Komisja rekrutacyjna może wyłonić studenta/kę do odbycia stażu niezależnie od jego wyniku rekrutacji.
12. W przypadku zgłoszenia się do Projektu niewystarczającej liczby studentów, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca trwająca od momentu zakończenia rekrutacji podstawowej. Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona na stronie internetowej WNHiS, stronie projektu oraz w formie e-mailingu rozesłanego do studentów WNHiS spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie.
13. Gdy liczba zgłoszeń przekracza limit określony w Projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa zgłoszeń spełniających warunki formalne. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Projekcie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do Projektu lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
14. Każdy/a z Uczestników/Uczestniczek Projektu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych ma obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, który dostępny jest w Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu oraz jako załącznik w wiadomości e-mailowej rozsyłanej studentom na etapie rekrutacji.
15. Każdy Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Projektu.


§ 4. Cele stażu


1. Staż jest istotnym uzupełnieniem procesu nauczania.
2. Celem stażu jest:
   1) Zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów;
   2) Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych;
   3) Rozpoznanie potrzeb i wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników;
  4) Poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań i reguł obowiązujących w środowisku pracy;
  5) Kształtowanie właściwego stosunku do pracy: dbanie o jakość pracy, terminowość wykonywania zadań, prawidłowa współpraca z innymi osobami i komórkami w przedsiębiorstwie, rozwój własnej inicjatywy w środowisku pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole.


§ 5. Organizacja stażu


1. Staże powinny odbywać się w podmiotach, których działalność wymaga zatrudnienia pracowników o profilu bliskim do absolwenta kierunku Ekonomia m.in.:
  1) instytucjach administracji publicznej,
  2) instytucjach finansowych,
  3) przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  4) przedsiębiorstwach usługowych,
  5) uczelniach wyższych itp.
2. Student/ka ma prawo zaproponowania swojego miejsca odbywania stażu zgodnie z ust. 1. Miejsce odbywania stażu powinno być zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
3. W czasie trwania stażu stażystę/kę nie mogą łączyć z podmiotem przyjmującym na staż żadne inne stosunki o charakterze ekonomicznym (m.in. stosunek pracy) poza stażem.
4. Staż realizowany będzie zgodnie z programem stażu i jego harmonogramem. 
5. Szczegółowe ustalenia dotyczące czasu pracy podejmowane będą w drodze uzgodnienia między Opiekunem stażu wyznaczonym przez Przyjmującego na staż a Kierownikiem Projektu i stażystą/ką.
6. Przyjmujący na staż ma prawo do wyboru studentów, których przyjmie na staż.
7. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany miejsca odbywania stażu, jak również nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zgłoszenia się studenta do odbywania stażu lub jego przerwania.
8. Realizator Projektu w toku realizacji Projektu prowadzić będzie stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01). Monitoring ten obejmuje co najmniej następujące elementy:
  1) wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy,
   2) zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty,
   3) wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż,
   4) odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu,
   5) realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty,
   6) podsumowanie rezultatów stażu.
 


§ 6. Obowiązki Stażysty/ki


1. Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:
  1) Godnego reprezentowania społeczności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  2) Przygotowania, wspólnie z Opiekunem stażu wyznaczonym przez Przyjmującego na staż i Kierownikiem  Projektu, programu i harmonogramu stażu oraz do jego realizacji;
  3) Przestrzegania ustalonego przez Przyjmującego na staż rozkładu czasu wykonywania zadań objętych programem stażu;
  4) Sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu;
  5) Stosowania się do poleceń Przyjmującego na staż oraz wyznaczonego przez niego Opiekuna stażu, o ile polecenia te dotyczą zadań objętych programem stażu oraz nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
  6) Przestrzegania przepisów regulujących organizację i porządek pracy obowiązujących u Przyjmującego na staż, a w szczególności Kodeksu Pracy, regulaminu pracy, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących poufności informacji, w szczególności tajemnicy służbowej;
  7) Niezwłocznego informowania Kierownika Projektu pisemnie (np. pocztą elektroniczną) o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu z niniejszym regulaminem lub Umową o organizację i odbycie staży;
  8) Dostarczenia wypełnionego dzienniczka stażowego, z podpisem Opiekuna stażu wyznaczonego przez Przyjmującego na staż w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca stażu;
   9) Do udziału w badaniu ewaluacyjnym.
2. Stażysta/ka zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących Przyjmującego na staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Przyjmującemu na staż.
3. W okresie trwania stażu Stażysta/ka nie będzie tworzyć ani modyfikować projektów wynalazczych, utworów, ani innych przedmiotów praw własności intelektualnej przy użyciu mienia należącego do Przyjmującego na staż, bez porozumienia z Przyjmującym na staż.
4. Prawa własności intelektualnej do projektów wynalazczych, utworów i innych przedmiotów wytworzonych w ramach stażu przysługują Przyjmującemu na staż, chyba, że odnośnie danego przedmiotu, prawa własności intelektualnej Przyjmujący na staż i Stażysta/ka porozumieją się inaczej.
5. W przypadku, gdy Przyjmujący na staż nie będzie wywiązywał się z obowiązku dopuszczenia Stażysty/ki do wykonywania zadań objętych programem stażu, Stażysta/ka powinien/na niezwłocznie poinformować pisemnie (np. pocztą elektroniczną) Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji.


§ 7. Świadczenie za staż


1. Przyjmujący na staż nie pobiera żadnych opłat od uczestników stażu.
2. Stażysta/ka z ramienia Przyjmującego na staż nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
3. Z tytułu odbywania stażu u Przyjmującego na staż Stażysta/ka otrzyma od Kierującego na staż w ramach projektu świadczenie zgodne ze stawką godzinową określoną w umowie zawartej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-00-S106/17-00.
4. Świadczenie dla Stażysty/ki za staż będzie wypłacane jednorazowo z dołu, za każdy prawidłowo zrealizowany miesiąc stażu, w przeliczeniu za liczbę faktycznie przepracowanych godzin stażu w miesiącu, przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez studenta/kę po dostarczeniu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów określonych w § 6 ust. 1 pkt. 8) niniejszego Regulaminu.
5. Jeżeli Stażysta/ka, bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, Kierujący na staż ma prawo odmowy wypłaty świadczenia za staż i dochodzenia zwrotu dotychczas wypłaconych świadczeń, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i organizacji staży studenckich.
6. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków finansowych na realizację projektu, z przyczyn leżących po stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Kierujący na staż zastrzega sobie prawo zawieszenia wypłat świadczenia dla Stażystów/ek, zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. Kierujący na staż zrealizuje płatność niezwłocznie po wpływie wspomnianych środków na konto projektowe. W takim przypadku Stażyście/stce nie będą przysługiwać odsetki za opóźnienie.
7. UKSW pokrywa koszty ubezpieczenia NNW Stażysty/ki na czas odbywania stażu.
8. W przypadku rezygnacji uczestnika Kierujący na staż zobowiązuje się poinformować Przyjmującego na staż o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danego stażu.
9. UKSW nie ponosi kosztów związanych z dojazdami i zakwaterowaniem Stażysty/ki biorącego udział w stażu.
10. UKSW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Stażyści.
11. Wszelkie kwestie wynagrodzenia stażysty obejmuje odrębna umowa o organizację i odbycie stażu pomiędzy UKSW a Przyjmującym na staż i Stażystą/Stażystką.
 


§ 8. Przerwanie stażu i zwrot świadczenia za staż


1. Na wniosek Przyjmującego na staż lub Kierownika Projektu student/ka może zostać pozbawiony/a możliwości kontynuowania stażu w przypadkach:
   1) gdy Stażysta/ka doprowadził/a do ciężkiego naruszenia obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1,
   2) nieusprawiedliwionego niestawienia się Stażysty/ki w miejscu odbywania stażu trwającego dłużej niż trzy dni,
   3) gdy Stażysta/ka przystąpił/a do wykonywania obowiązków objętych programem stażu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
   4) gdy Stażysta/ka zaprzestał/a wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z przyczyn niezawinionych przez Stażystę/kę, jeśli Stażysta/ka będzie niezdolny/a do wykonywania zadań objętych programem stażu przez okres dłuższy niż 30 dni.


§ 9. Postanowienia końcowe


1. Stażysta/ka zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszych zasad organizacji staży studenckich pod rygorem utraty udziału w stażu.
2. UKSW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji i organizacji staży studenckich w każdym momencie ich obowiązywania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rekrutacji i organizacji staży studenckich decyzje podejmuje Dziekan lub Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rekrutacji i organizacji staży studenckich mają zastosowanie: Regulamin Studiów na UKSW, wewnętrzne przepisy UKSW oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Powyższy Regulamin rekrutacji i organizacji staży studenckich obowiązuje przez okres realizacji Projektu i wchodzi w życie w dniu jego podpisania przez Realizatora Projektu.
6. Integralną częścią regulaminu są następujące załączniki:
   1) Formularz zgłoszeniowy ? Załącznik nr 1;
   2) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu ? Załącznik nr 2;
   3) Deklaracja uczestnictwa w projekcie ? Załącznik nr 3
   4) Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ? Załącznik nr 4
   5) Informacje o uczestniku projektu? Załącznik nr 5
  6) Zakres danych osobowych uczestników/czek do zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych ? Załącznik nr 6.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach