Wykładowcy

Rada Programowa wybrała szacowne grono wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się na co dzień zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia, co umożliwi interdyscyplinarne spojrzenie i podejście do opieki koordynowanej. Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantują doświadczeni praktycy, w tym członkowie Założyciele PTKOZ, wśród których znajdują się liderzy takich instytucji i organizacji jak MZ, NFZ, AOTMiT, NIZP-PZH, CMJ, PFSz, PZ oraz nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Zajęcia prowadzić będą m.in. 

Miłosz Anczakowski, prawnik -  Zastępca Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, Narodowy Bank Polski

Maciej Banach, prof. dr hab. n. med. ? Dyrektor Instytutu centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Prezes Think - Tanku ?Innowacje dla zdrowia?.

Beata Buchelt, dr ekonomii - Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członek Założyciel PTKOZ

Sylwia Bularz ? rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia

Jarosław Fedorowski, prof. nadzw. dr, dr n. med., MBA, Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Grzegorz Gielerak, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. ? Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Rafał Holanowski, dr n. med. ? Prezes Supra Brokers

Andrzej Jacyna, lekarz ? p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Założyciel PTKOZ

Beata Jagielska, dr n. med. ? Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Urszula Jaworska ? Prezes Fundacji Urszula Jaworska

Martyna Kawińska ? dr n. hum, Kierownik Studiów MKOZ, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, UKSW

Adam Koziarkiewicz, dr n. med. -

Jacek Krajewski, lekarz ? Prezes Porozumienia Zielonogórskiego, Członek Założyciel PTKOZ

Sylwia Marczewska, dr n. med. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Konsultant w zakresie prawa medycznego oraz bezpieczeństwa szpitalnej opieki zdrowotnej, Wizytator procesu akredytacji

Rafał Niżankowski, dr hab. n. med., prof. UJ ? Przewodniczący Rady Akredytacyjnej CMJ

Filip Nowak -  mgr socjol., Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji, Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Dariusz Oleński, mgr inż., MBA ? Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Białej Podlaskie

Wojciech Puzyna, dr n. med. ? Dyrektor Prezes Zarządu Centrum Medycznego ?Żelazna? sp. z o.o., Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii

Łukasz Rozdeiczer, prawnik ? Prezes Batna Group w Warszawie, Adj. Prof. Georgetown University, Washington, USA, Członek Założyciel PTKOZ

Iga Rudawska, prof. dr hab.  ? Katedra Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Członek Założyciel PTKOZ

Aneta Sieradzka, dr n. prawnych -  Partner Zarządzający Sieradzka Partners Kancelaria Prawna

Anna Szczerbak - mgr prawa, MBA, Liaison Officer European Hospital Federation (HOPE), Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Menedżer studiów MKOZ ze strony Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Maria Węgrzyn, dr hab. n. ekonomicznych, prof. UWr ? Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Członek Założyciel PTKOZ

Marcin Zarzecki ? dr n. społ., Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, UKSW, Dyrektor Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych CTI Wydział Nauk Historycznych i Społecznych