+ Regulamin stażu

Regulamin organizacji staży studenckich w ramach projektu 
?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?
 
 
§ 1. Słowniczek
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. ?Staż? ? osobiste wykonywanie zadań przez studenta/kę określonych w programie stażu w łącznym wymiarze 360 godzin. 
3. ?Stażysta/ka? ? student/ka ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, który/a przeszedł/ła pomyślnie proces rekrutacyjny na staż w ramach projektu.
4. ?Miejsce odbywania stażu? ? firmy prywatne, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe działające w branżach zgodnych z profilem kształcenia stażystów.
 
§ 2. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy staży dla studentów/ek ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w ramach realizacji projektu: ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW? nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet III ?Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju? Działanie 3.1 ?Kompetencje w szkolnictwie wyższym?.
2. Staże są płatne.
3. Uczestnictwo w stażu nie zwalnia Stażysty/ki z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych.
4. Staż realizowany przez studenta w ramach projektu ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW? może zostać zaliczony jako praktyka zawodowa pod warunkiem prowadzenia wymaganych do zaliczenia praktyki zawodowej dokumentów i zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich w UKSW (zał. do zarządzenia Rektora UKSW nr 68/2013).
 
§ 3. Cele stażu 
 
1. Staż jest niezbędnym uzupełnieniem procesu nauczania. 
2. Celem stażu jest:
 
1) zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów,
2) zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych,
3) rozpoznanie potrzeb i wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników,
4) poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań i reguł obowiązujących w środowisku pracy,
5) kształtowanie właściwego stosunku do pracy: dbanie o jakość pracy, terminowość wykonywania zadań, prawidłowa współpraca z innymi osobami i komórkami w przedsiębiorstwie, rozwój własnej inicjatywy w środowisku pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole.
 
§ 4. Organizacja stażu 
 
1. Sposób przeprowadzenia rekrutacji Stażystów/ek określony jest w § 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?.
2. Staże powinny odbywać się w podmiotach, których działalność wymaga zatrudnienia pracowników o profilu bliskim do absolwenta kierunku Ekonomia np.:
 
1) instytucjach administracji publicznej,
2) instytucjach finansowych,
3) przedsiębiorstwach produkcyjnych,
4) przedsiębiorstwach usługowych,
5) uczelniach wyższych itp.
 
3. Student/ka ma prawo zaproponowania swojego miejsca odbywania stażu zgodnie z ust. 2. 
4. Miejsce odbywania stażu powinno być zaakceptowane przez Kierownika Projektu z UKSW.
5. Staż realizowany będzie zgodnie z programem stażu opracowanym przez Opiekuna stażu wyznaczonego przez Przyjmującego na staż i kandydata na staż w porozumieniu z Kierownikiem Projektu z UKSW przed rozpoczęciem stażu.
6. Szczegółowe ustalenia dotyczące czasu pracy podejmowane będą w drodze uzgodnienia między Opiekunem stażu wyznaczonym przez Przyjmującego na staż a Kierownikiem Projektu z UKSW i kandydatem na staż. 
7. Kierownik Projektu z UKSW zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany miejsca odbywania stażu, jak również nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zgłoszenia się studenta do odbywania stażu lub jego przerwania.
 
§ 5. Obowiązki Stażysty/ki
 
1. Stażysta/ka oświadcza, że zapoznał/a się z Zarządzeniem Rektora nr 68/2013 w sprawie regulaminu praktyk studenckich, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:
 
1) godnego reprezentowania społeczności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
2) przygotowania, wspólnie z Opiekunem stażu wyznaczonym przez Przyjmującego na staż i Kierownikiem Projektu z UKSW, programu i harmonogramu stażu oraz do jego realizacji;
3) przestrzegania ustalonego przez Przyjmującego na staż rozkładu czasu wykonywania zadań objętych programem stażu;
4) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu;
5) stosowania się do poleceń Przyjmującego na staż oraz wyznaczonego przez niego Opiekuna stażu, o ile polecenia te dotyczą zadań objętych programem stażu oraz nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
6) przestrzegania przepisów regulujących organizację i porządek pracy obowiązujących u Przyjmującego na staż, a w szczególności Kodeksu Pracy, regulaminu pracy, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących poufności informacji, w szczególności tajemnicy służbowej;
7) niezwłocznego informowania Kierownika Projektu z UKSW pisemnie (np. pocztą elektroniczną) o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na niezgodność zasad lub sposobu odbywania stażu z niniejszym regulaminem lub Umową o organizację i odbycie staży dla studentów/ek ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku socjologia;
8) dostarczenia wypełnionego dzienniczka stażowego, z podpisem Opiekuna stażu wyznaczonego przez Przyjmującego na staż, w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca stażu; 
9) do udziału w badaniu ewaluacyjnym.
 
3. Stażysta/ka zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących Przyjmującego na staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Przyjmującemu na staż.
4. W okresie trwania stażu, Stażysta/ka nie będzie tworzyć ani modyfikować projektów wynalazczych, utworów, ani innych przedmiotów praw własności intelektualnej przy użyciu mienia należącego do Przyjmującego na staż, bez porozumienia z Przyjmującym na staż.
5. Prawa własności intelektualnej do projektów wynalazczych, utworów i innych przedmiotów wytworzonych w ramach stażu przysługują Przyjmującemu na staż, chyba, że odnośnie danego przedmiotu, prawa własności intelektualnej Przyjmujący na staż i Stażysta/ka porozumieją się inaczej. 
6. W przypadku, gdy Przyjmujący na staż nie będzie wywiązywał się z obowiązku dopuszczenia Stażysty/ki do wykonywania zadań objętych programem stażu, Stażysta/ka powinien/na niezwłocznie poinformować pisemnie (np. pocztą elektroniczną) Kierownika Projektu z UKSW o zaistniałej sytuacji.
 
§ 6. Świadczenie za staż
 
1. Przyjmujący na staż nie pobiera żadnych opłat od uczestników stażu.
2. Stażysta/ka z ramienia Przyjmującego na staż nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
3. Z tytułu odbywania stażu u Przyjmującego na staż Stażysta/ka otrzyma od Zamawiającego w ramach projektu świadczenie zgodne ze stawką godzinową określoną w umowie zawartej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr UDA-POKL.04.01.01-14-120/14-00.
4. Świadczenie dla Stażysty/ki za staż będzie wypłacane jednorazowo z dołu, za każdy prawidłowo zrealizowany miesiąc stażu, w przeliczeniu za liczbę faktycznie przepracowanych godzin stażu w miesiącu, przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez studenta/kę po dostarczeniu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów określonych w § 5 ust. 2 pkt. 8).
5. Jeżeli Stażysta/ka, bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, Zamawiający ma prawo odmowy wypłaty świadczenia za staż i dochodzenia zwrotu dotychczas wypłaconych świadczeń, zgodnie z Regulaminem organizacji staży studenckich.
6. Wielkość środków, jakimi dysponuje Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w ramach w/w Projektu określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr UDA-POKL.04.01.01-14-120/14-00.
7. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków finansowych na realizację projektu, z przyczyn leżących po stronie Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wypłat świadczenia dla Stażystów/ek, zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. Zamawiający zrealizuje płatność niezwłocznie po wpływie wspomnianych środków na konto projektowe. W takim przypadku Stażyście/stce nie będą przysługiwać odsetki za opóźnienie. 
8. Wynagrodzenie za staż przyznaje się na cały okres 3-miesięcznego stażu.
9. UKSW pokrywa koszty ubezpieczenia NNW Stażysty/ki na czas odbywania stażu.
10. W przypadku rezygnacji uczestnika Zamawiający zobowiązuje się poinformować Przyjmującego na staż o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danego stażu.
11. UKSW nie ponosi kosztów związanych z dojazdami, zakwaterowaniem Stażysty/ki biorącego udział w stażu.
12. UKSW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty i podatki, do uiszczenia, których mogą być zobowiązani Stażyści.
 
§ 7. Przerwanie stażu i zwrot świadczenia za staż
 
1. Na wniosek Przyjmującego na staż lub Kierownika Projektu z UKSW student/ka może zostać pozbawiony możliwości kontynuowania stażu w przypadkach:
 
1) gdy Stażysta/ka doprowadził/a do ciężkiego naruszenia obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-6,
2) nieusprawiedliwionego niestawienia się Stażysty/ki w miejscu odbywania stażu trwającego dłużej niż trzy dni,
3) gdy Stażysta/ka przystąpił/a do wykonywania obowiązków objętych programem stażu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
4) gdy Stażysta/ka zaprzestał/a wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z przyczyn niezawinionych przez Stażystę/kę, jeśli Stażysta/ka będzie niezdolny/a do wykonywania zadań objętych programem stażu przez okres dłuższy niż 30 dni.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
1. Stażysta/ka zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszych zasad organizacji staży studenckich pod rygorem utraty udziału w stażu.
2. UKSW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu organizacji staży studenckich w każdym momencie ich obowiązywania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organizacji staży studenckich decyzje podejmuje Dziekan lub Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organizacji staży studenckich mają zastosowanie: Regulamin Studiów na UKSW, Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW, wewnętrzne przepisy UKSW oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 


 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach