+ Program stażu

PROGRAM STAŻY W RAMACH PROJEKTU
?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?

 


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Staż stanowi dodatkową formę kształcenia praktycznego dla studentów kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, UKSW.
2. Staże służą przede wszystkim poszerzeniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również dodatkową okazję do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą ? zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca odbywania stażu we wszystkich jego wymiarach.

II. Zasady organizacji staży

§ 2

Na staż kierowani mogą być studenci II i III roku kierunku ekonomia na studiach stacjonarnych. Staż trwa do 16 tygodni. Program stażu przewiduje realizację 360 godz. roboczych zadań stażowych w 16 tygodni, w tym nie mniej niż 20 godz. roboczych tygodniowo.

§ 3

1. Wyboru miejsca stażu dokonuje Koordynator Projektu. Student może zaproponować porządany podmiot przyjmujący na staż.
2. Miejsce odbywania stażu powinno być związane z charakterem studiów i umożliwiać realizację zakładanych efektów kształcenia.
3. Miejscem odbywania stażu mogą być m.in.:
- instytucje administracji publicznej i samorządowej,
- instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, etc.,
- firmy produkcyjno-usługowe i przedsiębiorstwa,
- jednostki samorządu gospodarczego i terytorialnego,
- organizacje badawcze, w tym: ekonomiczne, społeczne, statystyczne,
- instytucje analityczne,
- organizacje rządowe i pozarządowe,
- inne jednostki, np. placówki naukowe i oświatowe.


III. Szczegółowe cele i efekty stażu
§ 4

1. Student w toku odbywanego stażu powinien uzyskać zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów kształcenia. Szczególnie staże mają przygotować studenta do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy.
2. W toku odbywania staży student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań instytucji przyjmującej stażystę.
3. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub instytucji. Integralną częścią stażu powinien być udział studenta w realizacji powierzonych mu zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
4. Przyjmujący na staż powinien przydzielić odpowiednie zadania stażyście, aby ten mógł zrealizować swoje efekty kształcenia.
5. Stażysta jak i Przyjmujący na staż powinien .wywiązać się z obowiązków zapisanych odpowiednio w § 5 i § 6 Regulaminu stażu.


§ 5

1. Program staży uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie:
- wykorzystania w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych podczas studiów,
- uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii,
- zapoznania się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej instytucji,
- zdobyciem doświadczenia na stanowisku pracy ekonomisty,
- przygotowania do samodzielnej realizacji zadań i projektów,
- doświadczenia atmosfery pracy oraz zdobycia umiejętności adaptowania się w różnych zespołach ludzkich.

Efekty kształcenia             Symbol               Weryfikacja osiągniętych efektów
Potrafi interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej funkcjonowania EK1_U10 Odpowiednie zapisy w dzienniku stażu
Potrafi praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej EK1_U11 Odpowiednie zapisy w dzienniku stażu
Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych, potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego zadania EK1_K01 Odpowiednie zapisy w dzienniku stażu
Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie EK1_K07 Odpowiednie zapisy w dzienniku stażu
Potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole EK1_ K08 Odpowiednie zapisy w dzienniku stażu


2. Praca stażysty musi mieć charakter merytoryczny, związany z działalnością instytucji, w której odbywa się staż, a jednocześnie powinna być zgodna z kierunkiem studiów i kwalifikacjami studenta.
 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach