Publikacja postbadawcza o zmianach religijności młodzieży akademickiej na przestrzeni trzydziestu lat

Zespół badawczy Katedry Socjologii Religii w Instytucie Socjologii UKSW, we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, zrealizował w maju i czerwcu 2017 r. czwartą edycję ogólnopolskiego badania religijności młodzieży szkolnej i akademickiej. Poprzednio badania te odbywały się w latach 1988, 1998 oraz 2005. Warto zaznaczyć, że badanie z 2017 r. jest zasadniczą kontynuacją wcześniejszych analiz, których twórcami byli znamienici badacze wywodzący się z lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii: Władysław Piwowarski, Witold Zdaniewicz oraz Janusz Mariański. Na treść prezentowanej publikacji składają się szczegółowe opisy analizy socjologicznej uzyskanych wyników. Książka dostarcza zatem nowych wiadomości na temat współczesnych wyborów aksjologicznych młodzieży akademickiej, jest również platformą odniesienia do wyników uzyskanych w latach poprzednich. Wpisuje się zatem w postulat kontinuum pogłębionych badań socjologicznych, ukazujących współczesną specyfikę społeczną i jej zasadnicze cechy. Publikacja składa się z 450 stron materiału teoretyczno-empirycznego, który został przedstawiony w szesnastu opracowaniach tematycznych. Dodatkowo zaprezentowano dane statystyczne w postaci tabel korelacyjnych (aneks 1) oraz narzędzie badawcze (aneks 2). Autorami opracowań są pracownicy Instytutu Socjologii UKSW oraz zaproszeni eksperci ze środowiska akademickiego polskiej socjologii religii. Zapraszamy do lektury!